پمپ های فشار قوی WKL

این پمپ ها در هفت تیپ با تعداد پره های متفاوت ارائه می شود.

 • تیپ ۳۲
 • تیپ ۱-۳۲ | قیمت ۱۱٫۲۴۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۳۲ | قیمت ۱۲٫۷۶۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۳۲ | قیمت ۱۴٫۳۳۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۳۲ | قیمت ۱۵٫۹۹۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۳۲ | قیمت ۱۷٫۷۱۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۳۲ | قیمت ۱۹٫۵۱۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۳۲ | قیمت ۲۱٫۳۷۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۳۲ | قیمت ۲۳٫۳۰۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۹-۳۲ | قیمت ۲۵٫۳۱۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰-۳۲ | قیمت ۲۷٫۳۶۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۱-۳۲ | قیمت ۲۹٫۵۳۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۲-۳۲ | قیمت ۳۱٫۷۵۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۳-۳۲ | قیمت ۳۳٫۹۷۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۴-۳۲ | قیمت ۳۶٫۳۳۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۵-۳۲ | قیمت ۳۸٫۸۹۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۶-۳۲ | قیمت ۴۱٫۰۵۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۷-۳۲ | قیمت ۴۳٫۴۲۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴۰
 • تیپ ۱-۴۰ | قیمت ۱۲٫۶۶۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۴۰ | قیمت ۱۴٫۳۲۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۴۰ | قیمت ۱۶٫۲۶۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۴۰ | قیمت ۱۷٫۸۵۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۴۰ | قیمت ۱۹٫۷۴۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۴۰ | قیمت ۲۱٫۷۷۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۴۰ | قیمت ۲۳٫۷۷۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۴۰ | قیمت ۲۵٫۸۹۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۹-۴۰ | قیمت ۲۸٫۰۹۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰-۴۰ | قیمت ۳۰٫۳۸۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۱-۴۰ | قیمت ۳۲٫۷۷۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۲-۴۰ | قیمت ۳۲٫۲۱۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۳-۴۰ | قیمت ۳۷٫۶۵۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۴-۴۰ | قیمت ۴۰٫۱۱۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۵-۴۰ | قیمت ۴۲٫۵۸۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۶-۴۰ | قیمت ۴۵٫۰۶۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵۰
 • تیپ ۱-۵۰ | قیمت ۱۵٫۶۲۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۵۰ | قیمت ۱۷٫۶۶۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۵۰ | قیمت ۲۰٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۵۰ | قیمت ۲۱٫۹۹۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۵۰ | قیمت ۲۳٫۵۴۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۵۰ | قیمت ۲۵٫۷۵۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۵۰ | قیمت ۲۸٫۰۴۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۵۰ | قیمت ۳۰٫۴۱۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۹-۵۰ | قیمت ۳۲٫۸۸۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰-۵۰ | قیمت ۳۵٫۴۳۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۱-۵۰ | قیمت ۳۸٫۱۳۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۲-۵۰ | قیمت ۴۰٫۹۳۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۳-۵۰ | قیمت ۴۳٫۸۵۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۴-۵۰ | قیمت ۴۶٫۸۷۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶۵
 • تیپ ۱-۶۵ | قیمت ۱۷٫۰۰۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۶۵ | قیمت ۱۹٫۸۵۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۶۵ | قیمت ۲۲٫۷۱۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۶۵ | قیمت ۲۵٫۵۴۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۶۵ | قیمت ۲۸٫۹۴۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۶۵ | قیمت ۳۲٫۰۴۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۶۵ | قیمت ۳۴٫۹۶۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۶۵ | قیمت ۳۸٫۳۶۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۹-۶۵ | قیمت ۴۱٫۹۱۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰-۶۵ | قیمت ۴۵٫۵۶۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۱-۶۵ | قیمت ۴۹٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸۰
 • تیپ ۱-۸۰ | قیمت ۲۵٫۶۶۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۸۰ | قیمت ۲۹٫۸۵۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۸۰ | قیمت ۳۴٫۲۳۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۸۰ | قیمت ۳۸٫۸۶۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۸۰ | قیمت ۴۳٫۶۷۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۸۰ | قیمت ۴۸٫۶۳۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۸۰ | قیمت ۵۳٫۸۱۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۸۰ | قیمت ۵۹٫۲۷۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۹-۸۰ | قیمت ۶۵٫۰۷۳٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰-۸۰ | قیمت ۷۱٫۲۸۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۰۰
 • تیپ ۱-۱۰۰ | قیمت ۳۱٫۸۵۵٫۸۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۱۰۰ | قیمت ۳۸٫۶۷۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۱۰۰ | قیمت ۴۳٫۹۱۶٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۱۰۰ | قیمت ۴۹٫۹۷۹٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۱۰۰ | قیمت ۵۶٫۵۷۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۱۰۰ | قیمت ۶۳٫۴۳۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۷-۱۰۰ | قیمت ۷۰٫۵۷۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۸-۱۰۰ | قیمت ۷۷٫۹۹۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۲۵
 • تیپ ۱-۱۲۵ | قیمت ۴۵٫۰۳۵٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۱۲۵ | قیمت ۵۶٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۱۲۵ | قیمت ۶۲٫۹۹۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۱۲۵ | قیمت ۷۲٫۰۱۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۱۲۵ | قیمت ۸۱٫۴۲۸٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۱۲۵ | قیمت ۹۱٫۲۳۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۱۵۰
 • تیپ ۱-۱۵۰ | قیمت ۶۸٫۶۹۷٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۲-۱۵۰ | قیمت ۸۱٫۱۸۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۳-۱۵۰ | قیمت ۹۴٫۲۶۱٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۴-۱۵۰ | قیمت ۱۰۷٫۹۳۴٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۵-۱۵۰ | قیمت ۱۲۲٫۲۰۲٫۰۰۰ ریال
 • تیپ ۶-۱۵۰ | قیمت ۲۰۱٫۸۳۵٫۰۰۰ ریال