رادیاتور های پنلی لورچ

 • رادیاتور پنلی آکس ۵۰ مدل PKKP-22
 • طول ۶۰ سانتی متی معادل ۱۱ پره | قیمت ۱٫۷۲۶٫۵۶۰ ریال
 • طول ۷۰ سانتی متی معادل ۱۲ پره | قیمت ۱٫۹۴۲٫۳۸۰ ریال
 • طول ۸۰ سانتی متی معادل ۱۴ پره | قیمت ۲٫۱۷۰٫۱۹۰ ریال
 • طول ۹۰ سانتی متی معادل ۱۵ پره | قیمت ۲٫۳۸۶٫۰۱۰ ریال
 • طول ۱۰۰ سانتی متی معادل ۱۷ پره | قیمت ۲٫۶۱۳٫۸۲۰ ریال
 • طول ۱۱۰ سانتی متی معادل ۱۹ پره | قیمت ۲٫۸۷۷٫۶۰۰ ریال
 • طول ۱۲۰ سانتی متی معادل ۲۱ پره | قیمت ۳٫۱۲۹٫۳۹۰ ریال
 • طول ۱۳۰ سانتی متی معادل ۲۳ پره | قیمت ۳٫۳۹۳٫۱۷۰ ریال
 • طول ۱۴۰ سانتی متی معادل ۲۴ پره | قیمت ۳٫۵۹۷٫۰۰۰ ریال
 • طول ۱۵۰ سانتی متی معادل ۲۶ پره | قیمت ۳٫۹۲۰٫۷۳۰ ریال
 • طول ۱۶۰ سانتی متی معادل ۲۷ پره | قیمت ۴٫۱۷۲٫۵۲۰ریال