کولرهای آبی لورچ

مدل ۲۹۰۰ | کولر آبی پرتابل | قیمت ۳٫۲۸۵٫۲۶۰ ریال
مدل ۳۵۰۰ | کولر آبی با موتور ۱/۳ | قیمت ۶٫۲۹۴٫۷۵۰ ریال
مدل ۳۵۰۰ | کولر آبی با گرید B | قیمت ۷٫۱۳۴٫۰۵۰ ریال
مدل ۴۰۰۰ | کولر مدل LC40 هوادهی از بالا | قیمت ۶٫۷۷۴٫۳۵۰ ریال
مدل ۵۰۰۰ | کولر آبی با موتور ۲/۱ | قیمت ۷٫۶۱۳٫۶۵۰ ریال
مدل ۵۰۰۰ | کولر آبی با گرید A | قیمت ۸٫۴۵۲٫۹۵۰ ریال
مدل ۵۵۰۰ | کولر آبی هوادهی از بالا با گرید A | قیمت ۸٫۱۷۷٫۱۸۰ ریال
مدل ۷۰۰۰ | کولر آبی با موتور ۳/۴ | قیمت ۹٫۱۴۸٫۳۷۰ ریال
مدل ۸۰۰۰ | کولر آبی سلولزی با فن توربو | قیمت ۱۲٫۵۲۹٫۵۵۰ ریال